Hjælpepakker og initiativer

I denne oversigt har vi samlet de COVID-19 initiativer og hjælpepakker, AKKS anbefaler, og dermed berører amatørkulturens foreninger og aktører. OBS! Oversigten opdateres løbende.

Generelt

Den 7. april er det blevet besluttet at kulturinstitutioner, med over 50% i offentligt tilskud, også er omfattet af hjælpepakkerne for lønkompensation og kompensation for faste omkostninger. Se pressemeddelesen fra Kulturministeriet HER

Den største forhindring for at amatørkulturens foreninger og organisationer kunne søge de statslige hjælpepakker er dermed forsvundet. Det er dog endnu uklart hvad hjælpepakkerne indeholder i alle deltaljer. Har du og din forening konkrete spørgsmål kan du kontakte Kulturministeriets hotline, der har åben alle hverdage fra kl. 9-16 på 33745000.

Oversigt over initiativer og hjælpepakker:

Kommunale tilskud til folkeoplysende aftenskoler og foreninger m.m.

Hvis I modtager tilskud under folkeoplysningsloven vil den være dækket af bestemmelserne i “Bekendtgørelse om visse midlertidige foranstaltninger for den frie folkeoplysende virksomhed som led i forebyggelse og afhjælpning i forbindelse med COVID-19”. Her har kommunerne fået hjemmel til at udbetale på forhånd givne/aftalte tilskud til folkeoplysende foreninger også selv om arrangementer/aktiviteter har måttet aflyses. Altså hvis en kommune har givet tilskud til et arrangement, så må de gerne udbetale tilskuddet selv om arrangementet er blevet aflyst. Bekendtgørelsen gør det muligt for kommunerne at gøre dette – det er ikke et krav. Men KL og KUM har sendt en klar opfordring til kommunerne om ikke at kræve tilskud tilbagebetalt eller tilbageholde tilskud, som var blevet stillet i udsigt. I kan se teksten til bekendtgørelsen HER. For en nærmere afklaring råder vi dig til at kontakte din egen kommune. Vi hjælper gerne hvis du oplever problemer og er meget interesseret i at høre hvis din kommune ikke følger opfordringen.

Du kan læse kulturministerens opfordring til kommunerne HER

Tilskud fra Statens Kunstfond

Der lempes på tilskudsreglerne i forhold til projekter, der som følge af COVID-19 ikke får mulighed for at blive gennemført i peroden 9. marts til og med 8. juni 2020. Ordningen medfører, at tilskud ikke kræves tilbagebetalt, uanset om aktiviteten er påbegyndt eller skulle være påbegyndt i perioden 9. marts til og med 8. juni 2020. Læs aftaleteksten HER

Har man modtaget tilskud til et projekt eller aktivitet og får brug for at udsætte eller ændre projektet som følge af COVID-19, bedes man ringe eller skrive til den sagsbehandler, der har underskrevet det tilsendte tilsagnsbrev.

Har man, som følge af COVID-19, brug for at udsætte fristen for aflevering af regnskab, bedes man, for fastsættelse af ny frist, ringe eller skrive til den sagsbehandler, der har underskrevet det tilsendte tilsagnsbrev.

Hjælpepakke om midlertidig støtte til kunstnere

Denne ordning er målrettet kunstnere og gælder fra 9. marts til og med 8. juni 2020. Ordningen er et supplement til de øvrige tiltag og hjælpepakker, som regeringen har iværksat som følge af COVID-19. Du kan læse ordningens fulde tekst HER

 • Ordningen kan ansøges af kunstnere, der har en samlet A- og B-indkomst og skattepligtigt overskud fra selvstændig kunstnerisk virksomhed på mellem 100.000 og 800.000 kr. årligt, svarende til mindst 8.333 kr. og maksimalt 66.667 kr. månedligt i gennemsnit i ét ud af de seneste tre år med udgangspunkt i årsopgørelser fra 2017, 2018 og 2019.
 • Kunstnere, der som konsekvens af corona-virus, forventer et tab i A- og B-indkomst og skattepligtigt overskud fra selvstændig virksomhed fra det kunstneriske virke på mindst 30 pct. i forhold til den forventede indkomst i perioden 9. marts til og med 8. juni 2020, kan få dækket 75 pct. af det forventede tab, dog maksimalt 23.000 kr. per måned.
 • Opgørelsen af indtægter, tab og skattepligtigt overskud fra selvstændig virksomhed skal stamme fra det kunstneriske virke.
 • Ordningen kan kun søges af kunstnere, der ikke har modtaget kompensation fra de øvrige hjælpepakker, og den estimeres på den baggrund til at koste op mod 100 mio. kr. i 2020

Kompensationsordning for aflysning af større arrangementer 

Denne ordning omfatter større arrangementer, som aflyses, ændres væsentligt eller udskydes som følge af regeringens tiltag pga. COVID-19 og varer indtil 9. juni 2020. For at søge skal arrangementet have haft flere end 1000 deltagere, eller 500 deltagere, hvis det  var målrettet de særlige COVID-19 risikogrupper. Kompensationen kan dække alle udgifter i forbindelse med arrangementet. Men man kan dog ikke søge om kompensation til:

 • Tabt overskud. Kompensationen må ikke bidrage til overskud
 • Arrangementer, som din virksomhed ikke selv er arrangør af
 • Arrangementer, som arrangeres af offentlige aktører, fx kommuner eller selvejende institutioner, der modtager mere end 50 % offentlige tilskud til drift OBS! De fleste af amatørkulturens foreninger hvad enten de er lokale eller nationale falder desværre i denne kategori.
 • Udgifter, som forsikringen dækker
 • Udgifter, der dækkes af anden offentlig støtte
 • Arrangementer, som er lukkede for offentlig tilmelding (fx firmaarrangementer eller medlemsarrangementer)
 • Landsindsamlinger. Du kan i stedet søge via Kulturministeriets kompensationsordning.

For at søge om kompensation, skal man have nødvendig dokumentation. Du skal kunne dokumentere:

 • at dit arrangement, der er blevet aflyst eller væsentligt ændret, skulle have været afholdt i Danmark i perioden fra og med den 6. marts til og med den 9. juni 2020
 • at antallet af forventede deltagere var flere end 1000 eller flere end 500 for arrangementer målrettet særlige risikogrupper
 • at arrangementet var åbent for tilmeldinger fra offentligheden inden den 6. marts 2020
 • at du som arrangør ikke kan kompenseres via din egen forsikring (fx. relevant forsikringspolice)
 • at de medregnede direkte udgifter er afholdt, eller at du som arrangør er forpligtet til at afholde dem, og at udgifterne vedrører arrangementet
 • at eventuelle medregnede indirekte udgifter er opgjort som en begrundet andel baseret på almindelige forholdsmæssige fordelingsnøgler. Ved vurdering af den forholdsmæssige andel skal det bl.a. tages med i betragtning, om det – fx. ved sammenligning med tidligere lignende arrangementer – er sandsynliggjort, at indtægten ved arrangementet ville have finansieret de udgifter, som medregnes
 • betaling af eventuelt honorar til kunstnere, som du søger kompensation for
 • at billetter mv. solgt i forsalg, som du søger kompensation for, er refunderet.

Kompensationsordning for lønudgifter

Din virksomhed kan få midlertidig lønkompensation, hvis du forventer at skulle afskedige medarbejdere som følge af covid-19. For at søge om lønkompensation skal virksomheden stå over for at skulle varsle afskedigelser for:

 1. Minimum 30% af medarbejderstaben eller
 2. Mere end 50 ansatte

Der kan søges om midlertidig lønkompensation i perioden fra og med den 9. marts 2020 til og med den 8. juni 2020. Man kan dog ikke søge om kompensation hvis: 

 • Virksomheden benytter sig af mulighederne for hjemsendelse uden løn
 • Udgifterne til løn er dækket fra anden støtteordninger indført som følge af COVID-19
 • Virksomhedens medarbejdere ikke er hjemsendt

Du kan finde mere om ordningens bestemmelser og de relativt omfattende dokumentationskrav HER

Kompensationsordning for faste udgifter

Din virksomhed kan få kompensation for en del andel af din virksomheds faste omkostninger.

Ordningen dækker i perioden fra og med 9. marts til og med 8. juni 2020 en andel af din virksomheds faste omkostninger til fx afskrivninger, husleje, anden leje og leasing samt renteomkostninger.

Ordningen er for virksomheder, der har faste omkostninger for mindst 25.000 kr. i perioden fra og med 9. marts til og med 8. juni 2020, og derudover

 • forventer et fald i omsætningen på mindst 40 % i hele perioden, eller
 • i en periode har haft forbud mod at holde åbent og ikke har haft omsætning i hele denne periode.

Du kan få kompensationen for op til 80 % af de faste omkostninger i din virksomhed. Hvis din virksomhed i en periode har haft forbud mod at holde åbent, og ikke har haft en omsætning i hele perioden, kan du dog få kompensation for alle din virksomheds faste omkostninger i perioden, hvor du ikke har kunnet holde åbent.

Som del af din ansøgning skal du opgøre det forventede fald i omsætningen i din virksomhed samt din virksomheds forventede faste omkostninger for perioden fra og med 9. marts til og med 8. juni 2020.

Kravene til dokumentation er relativt omfattende og du kan læse mere om dem og de nærmere bestemmelser HER

Du kan læse mere om ordningerne og søge kompensation via www.virksomhedsguiden.dk

Skriv kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.