Organisationen

Landsgardeforeningens organisatoriske struktur

Repræsentantskabet

rep-moede2016

 • Repræsentantskabet er foreningens højeste myndighed.
 • Repræsentantskabsmøde afholdes i marts måned.
 • Ethvert medlem kan stille forslag til behandling på repræsentantskabsmødet.
 • Repræsentantskabet tegner for køb, salg eller pantsætning af fast ejendom, samt optagelse af lån.

Bestyrelsen

 • Bestyrelsen består af 5 medlemmer: Landsformand, landskasserer, næstformand, samt 2 bestyrelsesmedlemmer valgt af repræsentantskabet
 • Bestyrelsen fastsætter selv deres forretningsorden og kan nedsætte/udpege stabe, arbejds- og projektgrupper.
 • Bestyrelsen udpeger udvalgsformænd, samt udvalgschefer.

Ansvarsområder og udvalg i Landsgardeforeningen

Landsgardeforeningen har 5 ansvarsområder (Kursus, Konkurrence, Arrangement, Økonomi, Innovation og Kommunikation) og 3 udvalg (Kursus, Konkurrence- og arrangement, samt Innovation)

Nedenfor ses det forslåede organisationsdiagram for LGF 2020. Det skal nævnes, at ingen ansvarsområder på forhånd er fordelt, men siddende bestyrelsesmedlemmer har, helt naturligt ønsker til områder. Derudover, har OURWORLD, som vi samarbejder med ift. rejser, haft kontakt til den økonomiansvarlige, men både Rejser og Shoppen får en fast kontaktperson i bestyrelsen, som konstitueres efter rep.mødet.

Kursusansvarlig og udvalget

Den kursusansvarlige planlægger, udfører og evaluerer alle LGFs kurser i tæt samarbejde med LGFs kursuschef, Laura Steengaard, samt det resterende udvalg på 3 medlemmer.

Der udvikles på nye koncepter, faciliteres kurser, samt indgås de nødvendige aftaler med lokale samarbejdspartnere, medlemsforeninger og instruktører.

Den kursusansvarlige har budgetansvar for tildelte midler. .

Konkurrence- og arrangementsudvalget

Konkurrenceudvalget blev i 2020 til konkurrence- og arrangementsudvalget og at der kommer to ansvarlige fra bestyrelsen på hver deres område.

Konkurrenceansvarlige

I tæt samarbejde med LGFs konkurrencechef, Kevin Andersen, samt det øvrige udvalg, har den konkurrenceansvarlige ansvaret for planlægning og afvikling af alle konkurrencer. Det er ligeledes dennes opgave, i samarbejde med den arrangementsansvarlige, at have dialog med lokalarrangører og indgå aftaler om lokationer m.v., som skal være på plads ifm. Danmarksmesterskaberne eller øvrige konkurrencer.

Den konkurrenceansvarlige har budgetansvar for tildelte midler. 

Arrangementsansvarlig

Varetager det overordnede ansvar for LGFs arrangementer, herunder også deltagelse i eksterne arrangementer. Denne er derfor med i planlægningen af DM ift. indlogering og forplejning. Derudover, varetages ansvaret for arrangementer i, som eksempelvis deltagelse i Garderdag i Tivoli, Royal Run og lignende. 

Den arrangementsansvarlige har budgetansvar for tildelte midler.

Økonomiansvarlig    

 • Varetager organisationens økonomiske godkendte beslutninger med henvisning til LGF gældende forretningsorden.
 • Daglig varetagende ift. økonomien og godkendte budgetter.
 • Kontakt til den daglige bogføring, som varetages af ekstern bogholder
 • Månedlig status på LGF økonomien.
 • Ansvarlig for modtagelse af aktive foreningers årlige medlemsopgørelser til videreformidling overfor bestyrelse, ekstern revision og Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF) herunder i samråd med ekstern revision medlemsundersøgelse, ift. DUF regler.
 • Ansvarlig for fakturering og udsendelse af de årlige foreningskontingenter og passive medlemmers kontingenter, samt ajourføring omkring ud og indmeldelser af LGF.
 • Ansvarlig for LGF-forsikringer ift. dæknings- og erstatningsgrad, hvilket skal følges op én gang årligt og fremlægges til beslutning i bestyrelsen.
 • Afregninger på baggrund af afholdte udgiftsbilag ift. bestyrelse, udvalgsmedlemmer, instruktører, lokalforeninger, LGF godkendte nationale og internationale medlemskaber, samt andre indgåede forpligtende aftaler.
 • Opgavevaretagende ift. LGFs interne revisorer, ekstern revisor, ift. årsregnskaber, budgetter, kontingentforslag, samt eventuelle forslag til retningslinjer, samt ageren ved regelsæt ændringer eller nye iværksatte Lovbestemmelser, der måtte berøre eller have betydning for LGF formål og virkeområde.
 • Ansvarlig for hjemtagelse og registrering af hver enkelt medlemsforenings medlems-opgørelser, sidste godkendte årsregnskab og gældende vedtægter samt overfor både bestyrelsen, ekstern revision og Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF) at redegøre for denne årlige status.

Innovationsansvarlig og udvalget

Innovationsudvalget fungerer som selvstændig ’tænketank’, som referer til en kontakt i bestyrelsen. Dermed kan de tænke nogle tanker lidt mere frit og fremlægge dem for bestyrelsen.

LGF ønsker at styrke inddragelsen af unge i organisationens arbejde. Dette søges gjort for at fremtidssikre organisationen, få fornyet inspiration og skabe endnu mere værdi for de mange børn og unge ude i garderkulturen.  I 2019 arbejdede LGF med det i form af deltagelse i DEMKRATI NU DK og oprettede Innovationsudvalget og det er den innovationsansvarlige, samt udvalget der operationelt varetager denne ungeinddragelse, mens det naturligvis er den samlede bestyrelse der har det overordnede ansvar. I 2020 vil der være følgende tiltag:

 1. Styrkelse af innovationsudvalget.

– Udvalget er blevet styrket med flere unge.

– Udvalget har fået bevilget 50.000 kr. til at arbejde med inddragelse og styrkelse af unge.

– Udvalget vil blive brugt som bestyrelsens ’Tænketank’.

 1. Inddragelse af unge i ’formandsmøderne’

LGF ønsker at udvikle på vores Formandsmøder ved at inddrage de unge i et nyt koncept. Vi vil arrangere et møde for de aktive udøvende, hvor de unge mødes med andre unge og har de ting på dagsordenen, de selv brænder for. På denne måde kan der skabes debat, de kan lade sig inspirere, tage demokratisk stilling, men også være med til at tage aktiv del i at udvikle fremtiden.

Derudover, vil Innovationsudvalget, som bestyrelsens ’Tænketank’, kunne bidrage med input på konkrete problemstillinger, emner osv., men også komme med input på eget initiativ.

Den innovationsansvarlige har budgetansvar for tildelte midler.

 

Kommunikationsansvarlig

Den kommunikationsansvarlige varetager det overordnede ansvar for LGF’s hjemmeside og øvrige kommunikative aktiviteter, dog selvfølgelig i samarbejde med LGF’s bestyrelse. Dette indebærer:

 • at informere om organisationen LGF og dens aktiviteter
 • at formidle om andre kulturelle aktiviteter, nationalt og internationalt for herved at fremme børne- og ungdomsarbejdet inden for Danmarks garderkultur
 • at dække begivenheder i form af fotografering og sociale medier
  • Dette sker i samarbejde med LGF’s frivillige fotograf Mette Klint, samt frivillige redaktører på sociale medier.
 • udvikling, formidling og ajourføring af informationsmateriale om LGF til anvendelse på nationalt såvel som internationalt plan
 • kommunikation af LGF’s aktiviteter internt, herunder øvrige udvalg (d
 • overordnede ansvar for info-mails til medlemskredsen

Den kommunikationsansvarlige har budgetansvar for tildelte midler. 

Sekretariat

Landskontor

 • Der ønskes oprettelse af sekretariat med en deltidsansat
 • På sigt udvikles til en fuldtidsstilling

LGF shoppen

 • Daglig shopkoordinator.
 • Tilhørsforhold til et bestyrelsesmedlem.
 • Nuværende udbud fastholdes.
 • Iagttagende ift. nye tilbud der kan komme medlemskredsen til gode.

Garder-rejser

 • Tilhørsforhold til et bestyrelsesmedlem.
 • OurWorld – Samarbejdspartner.
 • Koordinator, samt eventuelle afhjælpende rejseledere, før – under – og efter.
 • Færdigpakkede rejser med fly og bus.

Udvalgsformænd

 1. Udvalgsformanden har koordinationsansvaret mellem udvalg og bestyrelse.
 2. Udvalgsformanden er ansvarlig for overholdelsen af tildelte økonomiske midler.
 3. Udvalgsformanden er ansvarlig for gennemførelse af udvalgets arbejde i henhold til retningslinjer og forretningsorden.
 4. Udvalgsformanden er ansvarlig for, at sikre udvalget efterlever organisationens værdier.
 5. Udvalgsformanden har den løbende kontakt med de respektive udvalgschefer.

 

Udvalgschefer

 1. Udvalgschefen har ansvaret over de, af repræsentantskabet, valgte medlemmer.
 2. Udvalgschefen refererer direkte til udvalgsformanden.
 3. Udvalgschefen udpeges af bestyrelsen.
 4. Udvalgschefen har, over for bestyrelsen, ansvar for, at føre det pågældende udvalgs aktiviteter ud i livet